OGÓLNE WARUNKI UMÓW

 1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (dalej jako: OWU) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm., dalej jako: kodeks cywilny lub k.c.) stosowane przez MBR sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (ul. 3 Maja, nr 19, lok. 25, 40­097 Katowice), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000395608, NIP: 1132850641, REGON: 145306420 (dalej jako: MBR) i są dostępne pod adresem https://www.mbr.pl/regulamin 

1.2. Dane do kontaktu z MBR to:

• adres pocztowy: 41-503 Chorzów, ul. Świerkowa 1 / Lu1

• numer telefonu i/lub faksu: tel.: 32 77 11 111

• adres poczty elektronicznej: handlowy@mbr.pl

1.3. OWU stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i umów o świadczenie usług zawieranych przez MBR z Klientami, zarówno za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.konica.com.pl oraz www.develop-polska.pl (dalej jako: Sklep internetowy), jak i w inny sposób.

1.4. Stroną umowy zawartej z MBR może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c. i ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, dla którego zawierana umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą i ma dla niego charakter zawodowy (dalej jako: Klient).

1.5. OWU obowiązują w sposób wyłączny. MBR nie zawiera umów z Klientem na warunkach sprzecznych z OWU lub odmiennych od OWU, chyba że strony postanowią inaczej.

1.6. MBR jest uprawniony do żądania od Klienta informacji lub dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej lub zawodowej, pod rygorem braku realizacji zamówienia.

2. Zawarcie i wykonanie umowy

2.1. Prezentacja towarów i usług w Sklepie internetowym ma jedynie charakter poglądowy, a ceny, opisy towarów i usług w Sklepie internetowym stanowią wyłącznie informację handlową, a nie wiążącą ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.2. Klient może złożyć zamówienie do MBR na towary lub usługi widoczne w Sklepie internetowym za ceny widoczne w Sklepie internetowym: za pośrednictwem Sklepu internetowego lub w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo). Złożenie zamówienia nie ma charakteru wiążącego dla MBR i nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

2.3. W przypadku chęci złożenia zamówienia na towary lub usługi widoczne w Sklepie internetowym za pośrednictwem Sklepu internetowego, do sposobu składania zamówień, zawarcia i wykonania umowy, zastosowanie znajdzie regulamin Sklepu internetowego dostępny pod adresem: https://konica.com.pl/regulamin lub https://develop-polska.pl/regulamin

2.4. W zamówieniu na towary lub usługi widoczne w Sklepie internetowym składanym w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient oprócz przedmiotu zamówienia jest obowiązany podać swoje prawidłowe dane: firmę, siedzibę, adres, NIP, adres e-mail. W zamówieniu Klient powinien również wskazać wybrany sposób dostawy towaru.

2.5. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta złożonego w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu internetowego, MBR potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu zamówienia do realizacji (dalej jako: Potwierdzenie zamówienia). MBR wysyła Klientowi Potwierdzenie zamówienia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo) wraz z fakturą pro forma lub fakturą Vat, w treści której wskazana jest kwota do zapłaty, termin płatności i numer rachunku bankowego właściwy do zapłaty. Z chwilą wysłania Potwierdzenia zamówienia przez MBR, umowa uważana jest za zawartą. Niewysłanie przez MBR Potwierdzenia zamówienia jest jednoznaczne z tym, że umowa nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

2.6. W Potwierdzeniu zamówienia MBR informuje Klienta o numerze rachunku bankowego, właściwego do zapłaty ceny za towary lub usługi. Klient jest obowiązany do zapłaty ceny za towary lub usługi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MBR, zamówienie jest przekazywane do realizacji. 

2.7. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Czas wysyłki towarów widocznych w Sklepie internetowym wynosi 48 godzin od chwili przekazania zamówienia do realizacji, jednak w przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

2.8. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem:

  • – DHL Parcel
  • – FedEx
  • – Kurier DPD
  • – UPS
  • – Poczta Polska
  • – Inpost
  • – Geis
  • – Transport własny MBR

2.9. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w oddziale MBR sp. z o. o.: ul. Świerkowa 1, 41­503 Chorzów. W przypadku odbioru osobistego Klient nie ponosi kosztów dostawy.

2.10. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszt dostawy zamówionego towaru jest podany na stronie internetowej Sklepu internetowego.

2.11. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta najpóźniej w chwili wydania towaru przez MBR przewoźnikowi lub w przypadku osobistego odbioru towaru przez Klienta – w chwili wydania towaru Klientowi.

2.12. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.

3. Odpowiedzialność MBR

3.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności MBR wobec Klienta z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy regulowana jest przepisami polskiego kodeksu cywilnego.

3.2. Strony wyłączają odpowiedzialność MBR z tytułu rękojmi za wady.

3.3. Sprzedawca może udzielić gwarancji na warunkach wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów zawartych z MBR jest wyłącznie prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w OWU zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy polskiego kodeku cywilnego.

4.2. Umowy z MBR zawierane są w języku polskim. Językiem dokumentów i porozumiewania się jest język polski.

4.3. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku ze stosunkami prawnymi wynikającymi z umów zawartych z MBR, jak również̇ wszelkich sporów co do ważności lub interpretacji tych umów jest sąd właściwy dla siedziby MBR.

4.4. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 19 stycznia 2023 r.

 

MBR Ogólne Warunki Umów – do pobrania